Mừng Xuân Ất Mùi 2015

Ảnh ngẫu nhiên

Baiviet1a.jpg Luu_niem_ngay_giao_luu_van_hoa_doc_lac_son_2015.jpg Btctraogiainhat.jpg 2luu_niem_ngay_giao_luu_van_hoa_doc_lac_son_2015.jpg Hs_tieu_hoc_TT_tham_gia_HKPD.jpg Vong_tay_nhan_ai_4.jpg Vong_tay_nhan_ai_3.jpg Video_vong_tay_nhan_ai_2.flv Vong_tay_nhan_ai_9.jpg Vong_tay_nhan_ai_1.jpg BAI_TRI__CAU_NOI_DE_HIEU.jpg Ba_dieu_uoc.flv Choi__billiard3.swf 10849819_307129746162587_923197649132835411_n.jpg TUYEN_NGON_DOC_LAP.flv DIEN_BIEN_PHU.flv Phim_tu_lieu_giai_phong_SaiGon.flv QtcsNgaydepnhattrongdoi.flv HAP_DAN.swf

Ngâm thơ

BA BY ĐÁNG YÊU

Hát về Lạc Sơn

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA

  Tây Tiến

  Nhớ ơn thầy cô

  LỊCH ÂM DƯƠNG

  Máy tính

  Chào ngày mới

  Truyện kể trong nhà trường

  Tin mới nhất

  Mong ước kỷ niệm xưa

  Dịch văn bản


  Tra theo từ điển:  Đèn kéo quân

  Các ý kiến mới nhất

  Hỗ trợ trực tuyến

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Câu lạc bộ trường tiểu học Tây Tiến - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Thời hoa đỏ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:58' 07-12-2014
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  Thôøi hoa ñoû
  Thanh Tuøng
  Nguyeãn Ñình Baûng
  Döôùi maøu hoa nhö löûa chaùy khaùt khao
  Böôùc laëng treân con ñöôøng vaéng naêm nao
  Chæ coù tieáng ve soâi oàn aøo
  Maø chaúng cho loøng nguoâi yeân chuùt naøo
  Anh maõi meâ veà moät maøu maây xa
  Caùnh böôùm bay veà moät thôøi ñaõ qua
  Em thaàm haùt moät caâu thô cuõ
  Veà moät thôøi thieáu nöõ say meâ
  Moãi muøa hoa ñoû veà..
  .Hoa nhö möa rôi rôi
  Caùnh moûng manh xao xaùc ñoû töôi
  Nhö nuoái tieác moät thôøi trai treû
  Moãi muøa hoa ñoû veà...
  Hoa nhö möa rôi rôi
  Nhö thaùng ngaøy xöa ta daïi khôø
  Ta nhìn saâu vaøo trong maét nhau
  Trong caâu thô cuûa em, anh khoâng coù maët
  Caâu thô haùt veà moät thôøi yeâu ñöông
  Anh ñaâu buoàn maø chæ tieác
  Em khoâng ñi heát nhöõng ngaøy ñaém say
  Moãi muøa hoa ñoû veà
  Hoa nhö möa rôi rôi ...
  Sau baøi haùt roài em laëng im
  Caùi laëng im veà moät thôøi hoa ñoû
  Sau baøi haùt roài anh cuõng theá
  Anh cuûa thôøi hoa ñoû ngaøy xöa
   
  Gửi ý kiến

  Danh lam thắng cảnh

  Xem truyện cười